คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2562


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2562
– ภาคเช้าลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการสร้างครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (จำกัด 450 ที่นั่ง) http://bit.ly/2KeFU3l

กำหนดการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562
“ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาคเช้า
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน ณ หน้าห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
09.00-09.45 น. กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
09.45-10.00 น. มอบรางวัลครูต้นแบบ และศิษย์เก่าดีเด่น
10.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการสร้างครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

-ภาคบ่ายลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามห้องต่างๆ(มีวุฒิบัตรให้) http://bit.ly/2YzA2pg

กำหนดการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562
“ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาคบ่าย
13.00-17.00 น. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
______________________________________________________________
13.00-17.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย
ห้อง 31.04.06 “คุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เจตจำนงนุช โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา
______________________________________________________________
ห้อง 31.04.07 “การใช้ CBL เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ”
โดย คุณจิตปภา สุพันธะ บริษัทห้องเรียนแห่งอนาคต
______________________________________________________________
ห้อง 31.05.06 “การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล ประดับเวทย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
______________________________________________________________
ห้อง 31.06.06 “ทักษะ EF รากฐานสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยาภรณ์ อุดมระติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ภูวฤทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
คุณสุภาวดี หาญเมธี สถาบันอาร์ แอล จี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
______________________________________________________________
ห้อง 31.07.06 “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนบนฐาน PLC”
โดย อาจารย์ ดร. สุนทรี ศิริอังกูร และอาจารย์สมบุญ พุทธบุตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *